Bavaria 41 (98, 4 Kabinen, Punat)
Bavaria 41 (98, 4 Kabinen, Trogir)